Gebruiksvoorwaarden van de website

De Brother World Wide Website < http://www.brother.co.jp > en < http://www.brother.com > en de Brother SDS Website < http://sds.brother.co.jp/sdsapp/ > (hierna gezamenlijk deze "Websites") worden ter beschikking gesteld door Brother Industries, Ltd., Japan, (hierna "Brother") en mogen alleen worden gebruikt voor informatieve doeleinden. Door gebruik te maken van deze Websites of door het downloaden van gegevens van deze Websites, aanvaardt U gebonden te zijn aan de voorwaarden zoals uiteengezet in onderhavige Gebruiksvoorwaarden. Indien U niet akkoord gaat om aan deze Gebruiksvoorwaarden gebonden te zijn, gebruik dan deze Websites niet en onthoud U van het downloaden van enige gegevens van deze Websites. Deze Websites bevatten links met de websites van filialen van Brother. Het gebruik van deze websites wordt gereguleerd door de specifieke gebruiksvoorwaarden van deze websites. Bovendien, kunt U, wanneer U bepaalde contents download, verzocht worden in te stemmen met andere gebruiksvoorwaarden (met inbegrip, maar zonder hiertoe beperkt te zijn, die van de "Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers") die, teneinde iedere twijfel te voorkomen en in geval van mogelijke conflicten, zullen primeren.

Gebruik van de Gegevens

Brother, of andere derde partijen die aan Brother een licentie hebben toegekend, behouden zich alle intellectuele eigendomsrechten voor (de rechten die onder de bescherming vallen van de auteurswet, het merkenrecht, het octrooirecht en andere wetten of reglementen met betrekking tot de intellectueeleigendomsrechten) met betrekking tot enig document, programma, film, animatie, artikel, schets, tekening, software, gegevensbestand, handelsmerk, logo en elk ander materiaal ter beschikking gesteld op deze Websites (hierna de "Informatie"). Tenzij om Uw persoonlijk gebruik van de Informatie die ter beschikking gesteld is op deze Websites alsook de uitoefening van rechten toegekend door dwingend recht, mogelijk te maken, is het verboden, een deel of het geheel van de informatie te reproduceren, te wijzigen, tentoon te stellen, in het openbaar uit te zenden of op enig andere wijze afgeleide producten te maken, ongeacht de wijze of het gebruikte medium, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaars van de intellectuele eigendomsrechten.

Aansprakelijkheidsbeperkingen

Hoewel Brother zich inzet om accurate en recente informatie op deze websites op te nemen geeft Brother geen enkele garantie of andere zekerheid, van welke aard dan ook, noch uitdrukkelijk noch impliciet, met betrekking tot de juistheid of geschiktheid ervan (met inbegrip van de garantie of zekerheid dat een bepaalde informatie aan uw noden beantwoordt of dat de informatie vrij is van enig gebrek of computervirus). Brother draagt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor eender welke foutieve informatie of gebrek aan informatie op deze websites. In geen enkel geval zal Brother aansprakelijk zijn of kunnen worden gesteld voor enige inbreuk, verlies of schade van welke aard dan ook, met inbegrip, maar zonder daartoe beperkt te zijn, van problemen met de computer, verlies van gegevens, winstverlies, verlies van handelsoportuniteiten, onderbreking van productie of handel, of enige andere indirecte, speciale, incidentele, straf- of boetebeding, of risico of gevolgenschade van welke aard dan ook die het gevolg zijn van Uw gebruik van informatie op deze websites, of Uw gebruik van informatie verkregen van websites die gelinkt zijn met deze websites, of de onmogelijkheid om deze websites of andere websites die aan deze websites zijn gelinkt, te gebruiken. Gelieve er nota van te nemen dat de informatie op deze websites mag worden gewijzigd of verwijderd zonder voorafgaande waarschuwing.

Links met andere websites

Geen enkele website van derden met welke deze websites links hebben, valt onder het beheer van Brother en Brother is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van dergelijke websites. Brother verschaft U deze links alleen voor uw gemak, en het opnemen van enige link met een website mag niet zodanig worden uitgelegd dat Brother die website of de inhoud van die website zou onderschrijven of goedkeuren.

Bescherming van privacy

Brother eerbiedigt Uw privacy. Indien Brother enkele persoonsgegevens opvraagt, zullen wij Uw privacy respecteren en onze Privacy Polis naleven. Aangezien deze websites links met websites van derden bevatten, zal Brother niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn of kunnen worden gesteld met betrekking tot de wijze waarop Uw persoonlijke gegevens zullen worden gebruikt wanneer U dergelijke websites bezoekt of zich ermee verbindt.
Gedurende Uw bezoek aan deze websites, is het mogelijk dat een klein bestand, "cookie" genaamd, op Uw computer wordt geplaatst om het "browsen" of navigeren voor U te vergemakkelijken. Hoewel Uw computer kan worden geïdentificeerd met een cookie, zullen wij, tenzij mits voorafgaande kennisgeving, deze cookies, met andere persoonsgegevens, niet gebruiken om U te identificeren. U kunt Uw browser zo opstellen dat deze de cookies weigert.

Merkenrecht

Brother en het "Brother"-logo (*) zijn beide merken van Brother Industries, Ltd., Japan, geregistreerd in Japan en in bepaalde andere landen. Alle handelsmerken of warenmerken van andere ondernemingen die verschijnen op deze Websites zijn alle merken of geregistreerde merken van deze respectieve ondernemingen.

(*)"brother" logo:

Brother logo without corporate message Brother logo with corporate message

Toepasselijk recht

Op deze nota en al het voormelde is Japans recht van toepassing.

Vragen en opmerkingen

Aarzel niet ons te contacteren indien U vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot deze Websites op het volgend adres: sds.info@brother.co.jp

  • HOME
  • Terms and Conditions